GOS Zieloni Koźminek - strona oficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Wspierają działalność

Patronat medialny

Losowa galeria

2011.05.01 Szczytniki - Zieloni
Ładowanie...

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 108, wczoraj: 1717
ogółem: 2 224 362

statystyki szczegółowe

Statut Stowarzyszenia

  
STATUT


STOWARZYSZENIA
Gminna Organizacja Sportu „ZIELONI” KoźminekRozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny


§ 1

Gminna Organizacja Sportu „Zieloni” Koźminek zwany dalej „Stowarzyszeniem" jest organizacją pozarządową, zrzeszającą dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, trenerów, instruktorów i sympatyków.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym odniesieniem do Gminy Koźminek, Powiatu Kaliskiego i Województwa Wielkopolskiego. Siedziba władz mieści się w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej 16.

§ 3

Stowarzyszenie jest wpisane do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Kaliskiego, posiada numer identyfikacyjny REGON, oraz numer NIP nadany przez Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu i z tego tytułu posiada osobowość prawną, ze szczególną formą prawną STOWARZYSZENIA.

§ 4

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79 poz. 855z późn. zm.), z ustawą z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007, Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.), oraz niniejszego statutu.

§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stowarzyszenie może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

Rozdział II
Cel i środki działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest: integracja społeczna służąca poprawie jakości życia mieszkańców Gminy Koźminek, ich sprawności fizycznej i umysłowej, oraz efektywna profilaktyka i trwałe rozwiązywanie problemów społecznych.

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe, oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Stowarzyszenia.
2. Angażowanie mieszkańców gminy Koźminek do różnorodnych form aktywności ruchowej, zajęć sportowych, gier i zawodów dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Organizowanie w lokalnym środowisku różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia.
8. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i przeciwdziałania patologią, kultury, opieki i wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania środowisk osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem, kultury fizycznej, promocji organizacji i wolontariatu. 
9. Realizowanie zleconych zadań publicznych, mieszczących się w celach statutowych.
10. Organizację imprez i innych przedsięwzięć, propagujących cele statutowe Stowarzyszenia  

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu ze szkołami, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i związkami sportowymi.

§ 8

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców i sympatyków.
2. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele prowadząc szkolenie dzieci, młodzieży i różnych grup społecznych w różnych dyscyplinach sportu.
2. Sekcje powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych

§ 11

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być uczniowie szkół, młodzież pracująca, rodzice, nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i sympatycy, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Niepełnoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich opiekunów ustawowych.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1. Uczestniczeniach w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia.
3. Uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia.
4. Korzystania z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 13

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla stowarzyszenia. 
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich, ale mogą dobrowolnie wpłacać darowizny na rzecz stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi mają uprawnienia członków zwyczajnych oraz inne uprawnienia określone przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno - finansową dla Stowarzyszenia.


§ 15

Członkowie wspierający mają prawo do:

1. Uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia,
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia,
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 16

Do obowiązków członków należy:

1. Branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i przyczynianie się do jego rozwoju.
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
1) umyślnego naruszenia postanowień statutu
2) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu poprzez okres 3 miesięcy
3) działania na szkodę Stowarzyszenia.
3. Rozwiązanie się Stowarzyszenia .
4. Od uchwały zarządu o skreśleniu z członkostwa stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania decyzji.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§ 19

1. Kadencja Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.


§ 20

1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
1) z własnej inicjatywy
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej
3) na wniosek co najmniej 10 członków stowarzyszenia
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić członków na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.

§ 21

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
2) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
3) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich
5) podejmowanie uchwał o zmianie statutu oraz w sprawach majątkowych lub rozwiązania stowarzyszenia
6) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu
3. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd

§ 22

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają prezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
3. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej polowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem lub Skarbnikiem.§ 23

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Stowarzyszenia
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
4. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych
5. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych
6. Przyjmowanie i skreślanie członków
7. Rozstrzyganie sporów w Stowarzyszeniu
8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami
9. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia

§ 24

1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia (np. reprezentuje barwy innej jednostki sportowej).
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 4 członków Zarządu uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

§ 25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie

§ 26

Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia
2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia
3. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
4. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia
5. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodności z prawem lub Statutem bądź istotnymi błędami w działaniu Zarządu.

§ 27

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów przy obecności większości uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu.

§ 28

1. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia.
2. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.
3. Prezesa może usunąć jednomyślnie 2/3 wszystkich członków Zarządu, natomiast w odwołaniu członka zarządu prezes ma decydujący głos.
4. Dla obsługi administracyjnej, księgowej oraz realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, Zarząd może utworzyć własne biuro określając jego organizację i zakres działania, zatrudnić odpowiednią osobę, lub zlecić usługę w odpowiednim biurze zewnętrznym.

Rozdział V  
Majątek i fundusze.

§ 29

1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są w szczególności;
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) wpływy z działalności statutowej,
3) dotacje, darowizny, zapisy i spadki.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.


Rozdział VI  
Wyróżnienia, nagrody i kary.

§ 30

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 31

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Stowarzyszenia prawo wymierzenia następujących kar:
1) upomnienia
2) nagany
3) zawieszenia w prawach członka na okres 12 miesięcy
4) wykluczenia

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i Rozwiązanie się Gminnej Organizacji Sportu „Zieloni’’ Koźminek


§ 32

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w jego porządku.
3. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia , Walne Zebranie określa sposób likwidacji i przeznaczenie jego majątku.


 

Ostatnie spotkanie

ZIELONI KoźminekVICTORIA Ostrzeszów
ZIELONI Koźminek 0:3 VICTORIA Ostrzeszów
2018-09-01, 17:00:00
     
oceny zawodników »

Reklama

Wyniki

Ostatnia kolejka 5
ZIELONI Koźminek 0:3 VICTORIA Ostrzeszów
TULISIA Tuliszków 2:5 STAL Pleszew
WILKI Wilczyn 0:2 ORZEŁ Mroczeń
SKP Słupca 6:1 ASTRA Krotoszyn
GKS Sompolno 3:2 PIAST Kobylin
MKS TUR Turek 0:2 POLONUS Kazimierz Biskupi
BIAŁY Orzeł Koźmin Wlkp 0:2 ODOLANOVIA Odolanów
PIAST Czekanów 1:0 RASZKOWIANKA Raszków

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Statystyki drużyny

WSPIERA NAS

GMINA KOŹMINEK

 

Kalendarium

15

12-2018

sobota

16

12-2018

niedziela

17

12-2018

pon.

18

12-2018

wtorek

19

12-2018

środa

20

12-2018

czwartek

21

12-2018

piątek